เทรนด์อาชีพไม่เสี่ยงตกงานในอนาคต

อัปเดตด่วน ! เทรนด์อาชีพไม่เสี่ยงตกงานในอนาคต

ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสังคมสูงวัยที่มีอัตราการเกิดลดลงและมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์ด้านสังคม การเมือง การเงินและโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้วัยรุ่นยุคนี้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของตัวเองมากขึ้น การอัปเดตเทรนด์อาชีพและทักษะที่จำเป็นในอนาคตเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการดำรงชีพได้ Kate Whiting Senior Writer, Formative Content ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้เผยแพร่บทความการคาดการณ์แนวโน้มทักษะที่มีความจำเป็นในปี 2020 – 2025 ผ่านเว็บไซต์ www.weforum.org เอาไว้ โดยมีเนื้อหาว่าทักษะที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน ได้แก่

  • ทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่มีความจำเป็นทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน
  • ทักษะในการวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองและการพัฒนาตัวเอง เป็นทักษะที่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีระบบ ระเบียบ และช่วยให้เกิดการใช้ชีวิตแบบ work and life balance
  • ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากขึ้น การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
  • ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะขาดทักษะการทำงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น การมีทักษะนี้ติดตัวจึงเป็นสิ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่สมเหตุสมผลและสามารถจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชาญฉลาด

โดยทักษะที่มีความจำเป็นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับเทรนด์อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคต ดังนี้

  • อาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น อาชีพนักพัฒนาซอฟแวร์ หรือแอปพลิเคชัน ตาราบอล 888, อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระบบดิจิตอลและอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกดิจิตอลเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตไปพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • อาชีพเกี่ยวกับการตลาด เช่น อาชีพนักประสานงาน หรือผู้จัดการโครงการ, อาชีพตัวแทนขาย, อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจและอาชีพนักการตลาด เป็นต้น สิ่งที่ทำให้อาชีพเกี่ยวกับการตลาดเป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะการแข่งขันในการแสวงหากำไรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจทุกแขนง
  • อาชีพเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อาชีพ Data Analyst, อาชีพนักวิจัยประสบการณ์ลูกค้า เป็นต้น อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากในอนาคต เพราะเป็นอาชีพที่ช่วยให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและเข้าใจความต้องการของผู้คนมากขึ้น
  • อาชีพเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น หมอ, พยาบาล และนักบำบัด เป็นต้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนแต่เรื่องสุขภาพยังคงเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตล้วนส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขทั้งสิ้น

การอัปเดตเทรนด์เกี่ยวกับทักษะและแนวโน้มอาชีพที่มีความต้องการของตลาดในอนาคตเป็นสิ่งที่ช่วยในการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตที่กำลังจะมาถึงได้